Research Sources

The research sources for development of the Sengoku Jidai website are primarily in Japanese language and include nonfiction books and online information relevant to the Sengoku and Azuchi-Momoyama periods.  Most sections are derived from Japanese Wikipedia, which is generally of higher quality and better organized than the information displayed on other sites.  Given that the English sources are derived from the Japanese, the original sources of information cited in the Japanese Wikipedia sites apply to the English versions.  The indices for the categories of information on Sengoku Jidai generally include links to the corresponding Japanese Wikipedia pages for easy reference in either language.

The following are sources of information (primarily Japanese) to research the subject of this site.

 • Wikipedia (Japanese)
 • Abe Takeshi, et.al., Sengoku jinmei jiten, compact version, Tokyo: Shinjinbutsu-ōraisha, 1990.
 • Aida Yuji, Sengoku hyakunin hitobanashi I, Tokyo: Seininsha, 1991.
 • Berry, Mary Elizabeth, Hideyoshi, Cambridge: Harvard University Press, 1982.
 • Dobashi, Jiju, Oda Nobunaga, (Monogatari to shiseki wo tazunete), Tokyo: Seimido, 1994.
 • Gōtō Jun, et.al., Sengoku jinbutusu guide, Tokyo: Shinkigensha, 1994.
 • Hall, John Whitney; Toyoda Takeshi, (editors) Japan in the Muromachi Age, London: University of California Press, 1977.
 • Inaba Yoshiaki, Nobunaga no yabō: gekokujōden, Tokyo: Koei, 1995.
 • Ikeue Yuko, et.al., Sengoku zenshi, Tokyo: Kodansha, 1995.
 • Ikegami Hiroko, Sengoku no gunzō, (Nihon no rekishi, Vl. 10), Tokyo: Shueisha, 1990.
 • Kobayashi Keiichiro, Kawanakashima no tatakai, Tokyo: Ginga Shobo, 1959.
 • Kuwada Tadachika, Oda Nobunaga: Otoko no sugosa, Otoko no neuchi, Tokyo: Mikasa Shobo, 1991.
 • Nakae Katsumi, Sengoku jidai monoshiri hyakka, Tokyo: Nittoshoin, 1991.
 • Naramoto Tatsuya, Sengoku hyakunin hitobanashi III, Tokyo: Seininsha, 1991.
 • Naramoto Tatsuya, Sengoku bushō monoshiri jiten, Tokyo: Shufu to seikatsusha, 2000.
 • Okamoto Ryōichi (Chief Editor), Oda Nobunaga jiten, Tokyo: Shinjinbutsu-ōraisha, 1988.
 • Okamoto Ryōichi, Oda Nobunaga no subete, Tokyo: Shinjinbutsu-ōraisha, 1980.
 • Ōta Gyūichi, Shinchō kōki, Vl. 1, modern translation by Jun Sakakiyama, Tokyo: Kyōikusha, 1980. [see note]
 • Ōta Gyūichi, Shinchō kōki, Vl. 2, modern translation by Jun Sakakiyama, Tokyo: Kyōikusha, 1980. [see note]
 • Owada Tetsuo, Sengoku 10 daikassen no nazo, Tokyo: PHP Kenkyusho, 1995.
 • Owada Tetsuo, Sengoku bushō, Tokyo: Chuokoronsha, 1981.
 • Ozaki Hotsuki, Sengoku hyakunin hitobanashi II, Tokyo: Seininsha, 1991.
 • Rekishi Gunzō Series No. 1  Nobunaga tenka ittō no nazo, Tokyo: Gakushū kenkyūsha, 1987.
 • Rekishi Gunzō Series No. 20 Gekito Oda gundan, (tenka fubu e no shinsenryaku), Tokyo: Gakushū kenkyūsha, 1990.
 • Rekishi Gunzō Series No. 27 Fuun Nobunaga ki, (gekijō to retsujitsu no yonjūkyūnen), Tokyo: Gakushū kenkyūsha, 1992.
 • Sadler, A.L., The Maker of Modern Japan: The Life of Shogun Tokugawa Ieyasu, Tokyo: Charles E. Tuttle, 1939.
 • Sansom, George, A History of Japan 1334-1615, Stanford: Stanford University Press, 1961.
 • Suzuki Tsutomu (Chief Editor), Oda NobunagaSengoku saidai no nazo:  Honnoji no hen wo kaimei suru, Tokyo: Sekai Bunkasha, 1990.
 • Taniguchi Katsuhiro, Nobunaga kashindan jiten, special supplement to Rekishi Gunzō Series No. 27 Fuun Nobunaga ki, Tokyo: Gakushū kenkyūsha, 1992.
 • Tsumoto Yo, Nobunaga shiki (Tenka wa yumeka), Tokyo: Nihon keizai shinbunsha, 1991.
 • Wakita Haruko, Nihon no rekishi (Sengoku daimyō Vl. 7), Tokyo: Shogakkan, 1988.
 • Yamamoto Hirofumi, Shinsetsu sengoku jidai, Tokyo: Takarajimasha, 2017.
 • Yokoyama Takaharu, Nobunaga to Ise/Iga – Mie sengoku monogatari, Tokyo: Sōgensha, 1992.
 • Yonehara Masayoshi, Tenka:  Nobunaga no shōgai, Tokyo: Tankōsha, 2003.
 • Yonezawa Jiro, et.al., Sengoku bushō guide, Tokyo: Shinkigensha, 1992.
 • Yonezawa Jiro, et.al., Sengoku daimyō manual, Tokyo: Shinkigensha 1993.

[Note:  Authored by Ōta Gyūichi in 1610, the Shinchō kōki is the most highly-authenticated biography of Nobunaga and an oft-cited source of commentary on his life.  The original is written in classical Japanese, and translations to modern Japanese serve as a useful reference.  Ōta Gyūichi served in Nobunaga’s army and was known as a skillful archer.  He lived to be eighty-three years old, an astounding achievement in a period when the average lifespan was only about thirty-five years.]