Twenty-Four Elite of the Kuroda

黒田二十四騎

Kuroda Clan

Chikuzen Province

Gotō Mototsugu

Kuriyama Toshiyasu

Kan Masatoshi

Keya Takehisa

The Twenty-Four Elite of the Kuroda were comprised of a group of elite retainers of Kuroda Nagamasa, a bushōdaimyō, and the first lord of the Fukuoka domain in Chikuzen Province in the early Edo period.  Emulating the Seven Spears of Shizugatake, the designation of these retainers was made during the Kyōhō era (1716 to 1736) of the Edo period.  Included among this group were a smaller set of eight retainers comprised of relatives and hereditary retainers of the Kuroda referred to as the Eight Tigers of the Kuroda.  There is an alternative referred to as the Twenty-Five Elite of the Kuroda that includes Nagamasa.  There is another theory that this refers to retainers of the Kuroda domain included in a unit for Edo Castle during the Edo period.

The members include:

[The Eight Tigers of the Kuroda]

Gotō Mototsugu, Inoue Yukifusa, Kuriyama Toshiyasu, Kuroda Kazushige, Kuroda Naoyuki, Kuroda Toshinori, Kuroda Toshitaka, and Mori Tomonobu

In addition to:

Hayashi Naotoshi, Hara Taneyoshi, Hisano Shigekatsu, Hori Sadanori, Kan Masatoshi, Keya Takehisa, Kinugasa Kagenobu, Kiriyama Nobuyuki, Masuda Masachika, Miyake Ieyoshi, Murata Yoshitsugu, Ogō Nobuaki, Noguchi Kazushige, Nomura Sukekatsu, Takenomori Tsugusada, and Yoshida Nagatoshi