Shimazu Yoshihisa

島津善久

Shimazu Clan

Bushō

Satsuma Province

Lifespan:  Ōnin 2 (1468) to 4/18 of Meiō 3 (1494)

Other Names:  Kikusaburō, Matashirō, Tadashin

Rank:  bushō

Title:  Mutsu-no-kami (informal)

Clan:  Shimazu-Izaku

Father:  Shimazu Hisayasu

Wife:  [Formal] Tokiwa (daughter of Niiro Korehisa)

Children:  Daughter (wife of Yoshida 位清), daughter (wife of Shimazu Masahisa), Tadayoshi

Shimazu Yoshihisa served as a bushō during the Sengoku period.  Yoshihisa was the ninth head of the Shimazu-Izaku family, a cadet family of the Shimazu clan of Satsuma Province.

In 1468, Yoshihisa was born as the eldest son of Shimazu Hisayasu, the eighth head of the Shimazu-Izaku family.  After the death of his father-in-law, Niiro Korehisa, Yoshihisa succeeded him and adopted the name of Niiro Tadashin.

In 1494, Yoshihisa was murdered by a manservant who tended to horses.  He was twenty-seven years old.