Yonekitsu Masanobu

米津政信

Yonekitsu Clan

Bushō

Mikawa Province

Lifespan:  Kyōroku 4 (1531) to 12/22 of Genki 3 (1573)

Other Names:  Kodayū

Rank:  bushō

Clan:  Yonekitsu

Lord:  Matsudaira Hirotada → Tokugawa Ieyasu

Father:  Yonekitsu Katsunobu

Siblings:  Tsuneharu, Masanobu

Children:  Yasukatsu, 盛円, Tadamasa

Yonekitsu Masanobu served as a bushō during the Sengoku period.  He was a retainer of the Matsudaira clan in Mikawa Province.

In 1531, Masanobu was born as the son of Yonekitsu Katsunobu.

In 1573, he was killed at the Battle of Mikatagahara.  His older brother and the lineal heir to the family was Yonekitsu Tsuneharu.  Tsuneharu’s son, Yonekitsu Masakatsu, was removed from his position in connection with a bribery scandal, but Masanobu’s eldest son, Yonekitsu Yasukatsu, continued the lineage as a hatamoto, or direct retainer of the Edo bakufu.  His third son, Yonekitsu Tadamasa, continued another lineage as a daimyō.